Gravane Startup Village

startup_village

Gravane Startup Village, som er etablert ved den gamle containerhavna, blir området der universitetsmiljøet møter den nyeste forskningen – og som gir dermed gir god tilgang på de skarpeste talentene og de utviklingslystne oppstartsbedriftene med få ansatte.

Lokasjonen bidrar til at de mange gründervirksomhetene i Kristiansand blir synlige i bybildet, og gjør Kristiansand mer attraktiv for de unge som er i ferd med å fullføre studiene sine ved UiA. Nærheten til bysentrum og rekreative arealer skaper motivasjon og fleksibilitet i hverdagen. Gravane Startup Village vil samtidig inspirere til samarbeid og skape nettverk til andre bedrifter i byen.


Verdiskapende fortetting i praksis

For å få verdiskapende fortetting til å fungere er Kristiansand avhengig av å skape gode møteplasser der flinke folk kan møtes, idéer kan skapes, vokse og bli til framtidens spennende bedrifter. Møteplassene kan være en kombinasjon av formelle og uformelle, innendørs og utendørs, i regi av bedriftene, serveringsbransjen eller det offentlige. Dette behovet understreker også NODE.

Det er viktig å tilrettelegge for kreative miljøer og skape møteplasser hvor flinke folk kan møtes og utvikle idéene sine

 NODE, intervju med COWI 23.01.17

I vår visjon for Kristiansand i 2041 tar vi utgangspunkt i et kreativt, fagsterkt og innovativt miljø: Gravane Startup Village. Som beskrevet i Verdiskapende fortetting bør tyngdepunktet i Kvadraturen forsterkes gjennom tilrettelegging for kompetansebasert næringsliv i den sørvestlige delen av Kvadraturen, samt ved å utnytte den eksisterende containerhavna i Gravane, hvor det bygges så tett som mulig. Grepet innebærer også flytting av deler av UiA til sentrum.startup_dudesjpg

Gründerkulturen i Kristiansand vil styrkes ved etablering av felles kontorområder hvor gründere kan møtes.  Ved etablering av kreative miljøer vil Gravane Startup Village være et sted hvor ideer kan utvikles og videre skape nye arbeidsplasser i byen.

Et eksempel hvor dette har lyktes er i Hafencity i Hamburg, hvor selskapet Unilever har sitt hovedkontor. De har gjort første etasje åpen og offentlig tilgjengelig, og blir på den måten en integrert del av byrommet. Dette styrker både bedriften, dens renommé, og ikke minst byrommet. Hybride rom og møteplasser bryter ned tradisjonelle barrierer mellom offentlige og private rom, og skal også være en integrert del av områdeutviklingen rundt Gravane Startup Village.

Klynger øker
konkurransedyktighet

Attraktive kontorfellesskap nær forskningsmiljø, gjerne med lav husleie, vil trekke bedrifter til sentrum. Gehl Architects har i publikasjonen Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse undersøkt sammenhengen mellom bymiljø og verdiskaping i næringslivet. De peker blant annet på at klynge- og campusområder er like verdiskapende som funksjonsblanding i byer.

BUSINESS_V2.jpg

63%

av alle bedrifter i Norge og Kristiansand har 1 – 4 ansatte

1.5 %

av alle bedrifter i Norge og Kristiansand har mer enn 100 ansatte
Kilde: SSB 1. januar 2015 (Foretak unntatt offentlig forvaltning og primærnæring)

Med en så høy andel bedrifter med fire eller færre ansatte, vil felles fasiliteter både være effektiviserende og med på å skape en synergi mellom disse bedriftene.

Fleksible løsninger gir samtidig mulighet for at bedriftene kan utvide uten å måtte flytte til en annen lokalitet. Felles møtelokaler, kantine m.m. gjør det enkelt å starte en bedrift og komme i kontakt med andre innovative og flinke mennesker.

Startup villages til inspirasjon

Tøyen: http://toyenstartupvillage.no/
Islands Brygge: http://startupvillage.dk/#home
København: http://foundershouse.dk/
Amsterdam: http://startupvillage.nl/

Universitetet er
nøkkelen til fremtiden

v4_kristiansand_illustrations_web_ritm0019534_agse-16-07-09-04

Mange av Kristiansands flinkeste folk finnes allerede på universitetet. Og befolkningen i kommunen har relativt høyt utdanningsnivå.  I Kristiansand har 35 prosent høyere utdanning, noe som er høyere enn landsgjennomsnittet på 32 prosent. Kristiansand ligger også betydelig over Vest-Agder som helhet og Aust-Agder. Disse to fylkene har henholdsvis 29 og 28 prosent andel i befolkningen over 16 år med høyere utdanning.

Byer har generelt høyere utdanningsnivåer enn distriktene, så det er ikke overraskende at Kristiansand ligger over landsgjennomsnittet. Det er kanskje mer overraskende at forskjellene ikke er større. Dette kan delvis forklares med Oslo, som også er tatt med i regnestykket. I Oslo har omlag halvparten av den voksne befolkningen høyere utdanning, og dette er med på å trekke opp landsgjennomsnittet (Kilde for all statistikk: SSB, 2016).


high_education_2
Kristiansands innbyggeres utdanningsnivå er allerede et godt utgangspunkt for å skape fremtidens verdier. En undersøkelse fra Danmark viser at små og mellomstore bedrifter som ansetter én med høyere utdanning har en vekst på i gjennomsnitt 7.9 personer per bedrift. Andre små og mellomstore bedrifter som ikke har ansatte med høyere utdanning hadde en vekst på 1.7 personer per bedrift (Rambøll Analyse, 2012)

Det er viktig å støtte vekstpotensialet ved å skape et sterkt regionalt vekstmiljø. Det skjer gjennom å styrke nettverket mellom aktørene. Her spiller UiA og nåværende og kommende bedrifter i Kristiansand en vesentlig nøkkelrolle. Flere land har suksess med næringsklynger. Her er NODE og EYDE klyngen gode eksempler som kan støttes og utvikles.

Et godt samspill mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet er veldig viktig for verdiskaping og vertskapsattraktiviteten til Agder […] Ikke minst for å tiltrekke oss gode forskere og bedrifter som vil satse på landsdelen.

Intervju med NODE 23.01.17

UiA til sentrum

unge folk_1.JPG

Vår anbefaling er å flytte deler av universitetet inn til sentrum – primært i Gravane (den gamle contaierhavna) og i mindre grad i den sørvestlige delen av Kvadraturen. Det bringer forskningsmiljøene og studentene inn i det næringsmessige tyngdepunktet i Kristiansand. Dette vil være gunstig for begge parter, og veldig bra for fremtidig verdiskaping i Kristiansand.

himmel_1_1

I 2041 vil omkring 1/3  til 1/2 av universitetet ligge i sentrum. Resten av universitetet er plassert i eksisterende campus og knyttes tettere til sykehuset med hensyn til forskning og undervisning innen velferdsteknologi. Om universitetet spres ytterligere vil studentene i mindre grad bidra til fortetting og urbanisering av sentrum. En flytting til for eksempel Lund Torg, hvor det hverken er etablert miljø for studenter eller byliv, vil ikke bidra til å utvikle et knutepunkt med aktivitet og liv hele døgnet.

himmel_1_1

Universitet og bosetting av studenter i sentrum vil fungere som en løftestang for andre investeringer og for å oppnå den ønskede byfortettingen. Det vil i tillegg skape den ønskede byfortettingen i Kristiansand.

himmel_1_1

En flytting av halvparten av Universitetet vil kreve et areal på mellom 25-50.000 kvadratmeter. Med et langsiktig perspektiv i planleggingen er det realistisk å flytte deler av universitetet til Gravane og sørvestlige deler av Kvadraturen.

Knytter
næringsliv & utdanning
sammen

startup_peepzjpg.jpg

Prosessen bør starte med flytting av de mest næringslivsnære fagene innenfor økonomi og tekniske fag, inkludert Senter for entreprenørskap, samt kreative fag som kunstfag. Disse fagene er henholdsvis de som gir den største synergien ved å tilrettelegge for at forskere og studenten kan samarbeide med næringslivet, samt de fag som knytter seg best til kultur- og bylivet i Kristiansand.

Flyttingen bør planlegges slik at universitetet åpner seg mot næringslivet. Man bør ikke tenke lukkede campusløsninger, men åpne løsninger hvor universitet og næringsliv møter hverandre og byens befolkning i langt større grad enn i dag. Eksempler på dette er auditorium som på kveldstid er kino, og serveringssteder som er lunsjtilbud for studenter og ansatte – både for universitetet og nærliggende bedrifter.

Åpne møteplasser i første etasje, eller felles kantineløsninger, er blant andre fungerende løsninger. Et vellykket eksempel på dette er Ullern Videregående skole i Oslo, som i 2015 flyttet inn i et nytt bygg sammen med forskningsclusteret Oslo Cancer Cluster (OCC). Skolen har et forpliktende samarbeidsavtale med OCC, i tillegg til at elevene deler kantine med forskningsmiljøet. Etter flyttingen har også karaktersnittet til skolen økt betraktelig.

web front pagIIe 33.jpg

Universitet i sentrum kan samspille med Kilden og skape undervisnings- og møteplasser mellom folk med bakgrunn fra kreativt kulturliv, akademia og næringsliv. Vi anbefaler å starte med fokusgruppeanalyser hvor studentene trekkes inn i planleggingen.


Transportgrep
for sentralt studentliv

sykkel_1

Et hovedgrep er å forkorte sykkelforbindelsen og prioritere forbindelsen høyt i bussoppsettet.

Sykkelforbindelsen oppgraderes til en sammenhengende sykkelekspressvei. Det eksisterer i dag en god sykkelforbindelse på store deler av denne strekningen. Vi foreslår enda bedre kobling mellom UiA, sykehuset og sentrum med en sammenhengende sykkelekspressveg mellom områdene. Les mer om grepene for utbedret sykkelvei under Aktiv transport. 

Bussforbindelsen vil i korridoren mellom UiA og Kvadraturen være høyt prioritert med høy frekvens. For ytterligere om kollektivtrafikken se kapittel om Selvkjørende og delt transport.

superbuss_1


Boliggrep
for sentralt studentliv

city

Arealer ved Gravane utnyttes også til å bygge fleksible studentboliger. Studentene kommer tett på byens næringsliv, kulturliv og havnemiljø etter forelesningsslutt – enten de har sitt studie på Gravane Startup Village eller Campus Helsecluster. Livet utenfor studiet er svært viktig, og den sentrale lokaliseringen gir gode muligheter for sosiale aktiviteter rundt Kvadraturen.

Les mer under Bokollektiv for fremtiden

TILBAKE TIL FORSIDEN

cowi