Kristiansand kommune står overfor utfordringer knyttet til byvekst, eldrebølge og krav til klimavennlig byutvikling. Dette skaper behov for en langsiktig byutviklingsstrategi.   I parallelloppdraget Kristiansand 2041, utfordrer kommunen fagmiljøer til å frembringe analyser, idéer og forslag til fremtidsbilder for byens langsiktige utvikling.

I 2041 feirer Kristiansand 400-års jubileum. Dette årstallet er valgt som et fokuspunkt for fremtidsbildene, men strategiene skal også ha en tidshorisont ut dette århundret.

Denne nettsiden er utviklet av COWI som et innspill til parallelloppdraget Fremtidsbilder Kristiansand 2041. Her presenteres COWIs løsningsforslag til areal- og mobilitetsløsninger for å styrke Kristiansand som en attraktiv byregion også i fremtiden.

Noen av løsningene under Bokollektiv for fremtiden og Aktiv transport er utarbeidet i samarbeid med COurban.

Mer om Kristiansand 2041 på kommunens nettsider.

Parallelloppdrag: Fremtidsbilder Kristiansand 2041

Kristiansand kommune har utfordret faggrupper med  noe ulik kompetanse til å lage sine fremtidsbilder av  Kristiansand 2041. Det er valgt to tema – fremtidens byutviklingsgrep og fremtidens arealbruk og mobilitet. Det er valgt ut to team for hvert tema.

Det er forventet at faggruppene til en viss grad vil overlappe  hverandre i sine besvarelser. Det betyr for eksempel at det ikke vil være mulig å tenke byplanmessige grep uten å tenke transport og vise versa.

Forslagene skal visualiseres på en slik måte at de kan  skape engasjement og diskusjon om hvordan byen kan  utvikles i et langsiktig perspektiv.

Sentrale problemstillinger for begge tema er:

 • Skal Kristiansand utvikles med konsentrasjon mot  sentrale byområder og/eller flere bydels- og lokalsentre  eller utvikles langs prioriterte akser?
 • Bør man bygge videre på allerede etablerte strukturer eller finnes det en annen struktur som bedre vil kunne ivareta framtidig byutvikling?
 • Skal bydels- og områdesentrene utvikles slik at de blir mer urbane og får vesentlig høyere utnyttelse?
 • Hvordan vil teknologi og det grønne skiftet påvirke byens utvikling?
 • Hvordan skal byen utvikles for å bli attraktiv både for innbyggere, besøkende og næringsliv?

1. Fremtidens byutviklingsgrep

Her utfordrer Kristiansand kommune fagmiljøer med  evne til å utvikle og illustrere på en måte som skaper innlevelsesmuligheter og kan bidra til diskusjon om en ønsket overordnede byplanmessige grep for Kristiansand i 2041:

 • Hvor skal byen vokse og hvordan skal vi utnytte kvaliteter for å skape steder med identitet?
 • Hvordan blir det å leve, bo og arbeide i Kristiansand?
 • Hvordan skal by og bydeler, knutepunkt knytte seg til transportårer?
 • Hvor tette og urbane bør bydelene bli?
 • Hvordan skape godt bymiljø og gode steder?
 • Hvilke områder skal vernes?

Aktuell faggruppe: Arkitekt, urbanist, landskapsarkitekt og areal- og transportplanleggere.

2. Fremtidens arealbruk og mobilitet

Her utfordrer Kristiansand kommune fagmiljøer som  kan gi gode innspill på hvordan arealutvikling, senterstruktur og transportsystem bør være for Kristiansand i 2041. Demografisk utvikling, teknologisk utvikling innen transport og klimavennlig byutvikling og det å skape attraktive byer, være sentrale områder som skal belyses.

Sentrale spørsmål:

 • Hvordan vil den teknologiske utviklingen innen transport  påvirke byutviklingen?
 • Hvor bør virksomheter plasseres?
 • Hvilken knutepunktstruktur og senterhierarki vil være  optimal for å løse transportutfordringer som er både  økonomisk og klima/miljømessige bærekraftige.
 • Vil fremtidens utfordringer med økt andel eldre med  behov for kommunale tjenester, ha betydning for hvordan  senterstrukturen i byen utvikles?
 • Hvordan kan transportsystem og senterstruktur bidra til  at byen blir mer attraktiv for både innbyggere, besøkende  og næringsliv?

Aktuell faggruppe: Transportplanleggere, samfunnsøkonomer, byplanleggere

Tekst hentet fra Oppgaveprogram Kristiansand 2041.

Se fullstendig utlysning på Doffin.no