En SWOT-analyse vurderer styrker, svakheter, trusler og muligheter for Kristiansand, og er her delt inn i ulike tema. Metoden er velegnet for strategiske analyser. De to første feltene (styrker og svakheter) vurderer dagens situasjon, mens de to siste (muligheter og trusler) har vekt på fremtidige forhold. Slike analyser gir et godt utgangspunkt for vurderinger av ulike tiltak der mål er å realisere mulighetene og unngå truslene.

aging-population-2

Strategisk analyse
demografi

Styrker

UiA – Ressurssterke eldre i fremtiden – Sykehuset tiltrekker seg arbeidsplasser – Små skoler kan tiltrekke seg barnefamilier – Stort omland å tiltrekke unge fra – Billige boliger – Får barn tidlig – Får mange barn – Barnehager

Svakheter

Feil boligstruktur med få leiligheter og  mange eneboliger – Sosiøkonomiske forskjeller – Lav kvinnelig yrkesdeltakelse – Spredt struktur med stor avstand til tjenester er dyrt

Muligheter

God kapasitet i barnehage og skole – Ledige eneboliger gir mye for pengene – Ledige jobber når de gamle pensjonerer seg – Kompetansemiljøer som kan skape arbeidsplasser og få flere av studentene til å bli – Selvkjørende biler øker mobiliteten  – Gamle med god råd gir økt etterspørsel innen kultur og fritid – God tilgang på barnevakt gir mulighet til å kombinere familie og karriere

Trusler

For mange gamle og for få unge – Sterk vekst  i andelen av befolkning som er gamle menn – Store utgifter til omsorg – Svak økonomisk bærekraft -Dårlig for bylivet dersom overvekten av eldre blir for stor

garden-small

Strategisk analyse
klima

Styrker

Høy sykkelandel – Sommerferiemål – Tidsdiff. bompenger gir flere bomsnitt – God bussapp – Samling av arbeidsplasser i Kvadraturen  – Høy elbilandel – Brukbart kollektivtilbud hovedaksen mellom Vågsbygd og Rona via Kvadraturen

Svakheter

Spredt bosetting med store hus – Sentrum ligger lavt – Høyest bilandel blant storbyene – Utbyggingsplaner øker spredning – Lite aksept for bilbegrensende tiltak – Havn og transportårer nær sentrum – Bilbasert struktur

Muligheter

Bilbegrensning gir mulighet for bedre sykkelløsning og andre bykvaliteter  – Bompenger for å bedre kollektivtilbud/ sykkel/ gående – Klimatiltak og bykvalitetstiltak – Studentene: Påvirkning og lokking

Trusler

Havnivåstigning – Store nedbørshendelser

self_driving_car_v3

Strategisk analyse
teknologi & selvkjørende biler

Styrker

Mange elbiler – Passe stor – Gode på transport – UiA – Gründerkultur – Høykompetent næringsliv – Elsykkel øker rekkevidden med sykkel

Svakheter

Litt konservative (glade i bilene sine) – Mye gjennomgangstrafikk

Muligheter

Effektivt > færre biler (deling) > færre p-plasser > mindre veier (tettere) > godstransport uten følge (droner) – Miljø > nullutslipp > ressursgevinst (færre biler) > Arealbesparende  uten  parkering – Sikkerhet – Mobilitet

Trusler

Kaos hvis alle kjører overalt – Trussel mot kollektivtilbudet dersom selvkjørende biler ikke blir en del av kollektivtilbudet – Dårlig folkehelse – By uten liv dersom ingen går ellersykler

studetnbolig

Strategisk analyse

globalisering

Styrker

NODE – GCE – Offshore wind senter – Havna m. cruise – E-helse – UiA – Sykehuset – Flyplassen – Høy utdanning – Barnehager > to karrierer – Flat struktur – Plassering

Svakheter

Oljeavhengig > trenger grønn omstilling – Arbeidsledighet – Lite flyrutetilbud til utlandet – For lite arbeid

Muligheter

Oljekrisen tvinger frem omstilling – UiA > næringsliv > sterkere kobling – Bygge kompetansemiljøer og møteplasser –  Skandinavisk hotspot > Kristiansand > Jylland > Gøteborg – Regionshovedstad på Sørlandet – Omstillingsevne – Lavere kostnader enn Oslo – Big data

Trusler

Utkonkurrert av billig arbeidskraft – Blir UiA bra nok? Fremtidens kompetansebehov? – Robotisering – Konkurranse fra andre byer

cowi