Bilfritt sentrum


Målet for Kristiansand bør være å få et bilfritt sentrum i Kvadraturen. Motivasjonen for dette er å skape en levende by, med muligheter for  høy tetthet og aktiv transport i hverdagen. Kristiansand er blant de byene hvor befolkningen beveger seg mest i hverdagen.

bilfritt_sentrum


2022

superbuss_1.JPG

Allerede på fem års sikt foreslår vi at området omkring Markensgate blir gjort bilfritt. En stor del er allerede bilfri, men området utvides. Gågatearealet utvides til å omfatte en større del av Markens og Rådhusgata.

Bil og buss er enveiskjørt i Dronningensgate og Tollbodgata. Kollektivtrafikk kjører ned Tollbodgata ut på Vestre Strandgate, opp Dronningens gate over på Lundsbrua og toveis i øvre del av Vestre Strandgate. Privatbiler og nyttetrafikk kjører i samme kjøreretning som kollektivtrafikken i Tollbodgata og Dronningens gate, samt toveis i øvre del av Vestre Strandgate og ny Havnegate.

v2-kart-cowi3

Parkering skjer i periferien med adgang fra det overordnede veinettet. Parkering i sentrum er i dagens situasjon fordelt over mange mindre parkeringsanlegg. Kristiansand Parkering angir at de drifter i overkant av 4.200 parkeringsplasser fordelt på gateparkering, parkeringstomter og seks parkeringshus. I tillegg kommer private parkeringsanlegg. Mange av de små anleggene og gateparkeringen sentralt i Kristiansand kan bli omdannet til andre formål.

I 2016 gjorde COWI beregninger av parkeringsarealet i bydelen Skøyen i Oslo. Da ble det konkludert med at riktig transformasjon av parkeringsarealer vil gi økt innovasjon og verdiskaping. 

Det tilrettelegges for en logistikksentral utenfor sentrum. Levering av varer i sentrum skjer med små elektriske varebiler. Større godstyper (hvitevarer, større møblement etc) leveres kun i begrenset omfang til sentrum. Sentrumsbutikkene vil i disse tilfellene  fungere som showroom, mens varen leveres direkte til kunden fra et lager utenfor sentrum.

superbuss_1.JPG

 

Om

¼

av kommunale parkeringsplasser kan brukes til andre formål, frigjøres

10.000 – 15.000 m²

i Kristiansand

stipletlinje_2.JPG

Innen den bilfrie sonen tilrettelegges det for et godt byliv, hvor fotgjengere og syklister blir prioritert. Frem mot 2022 brukes følgende virkemidler.

1

Universell utforming for fotgjengere

2

Uteservering

3

Benker og annet byinventar

4

Sykkelparkering
– kan være tenkt sammen med byinventar

5

By- og pendlersykler
med og uten elmotor

 

stipletlinje_1.JPG

2041

I 2041 er Lundsbrua stengt for biltrafikk og busstraséen i Tollbodgata flyttes til Dronningens gate. Biltrafikk kan kjøre til sentrum via Fetningsgata, men det legges opp til minst mulig trafikk inn mot sentrum. Superbuss og sykkel er de viktigste transportmidlene til Kristiansand sentrum. Selvkjørende biler kan sette av passasjerer i periferien av byen eller i Festningsgata til nytt avsettingsområde som samtidig er knutepunkt for kollektivtrafikken. Herfra er det god adgang til byens butikker, bedrifter og kulturtilbud.

bilfritt-sentrum-2041

Området omkring Markensgate og hele området langs den sørøstlige havnefronten er bilfritt. Det tillates kun transport av eldre og bevegelseshemmede personer, samt varelevering innenfor disse områdene.

Bilfritt sentrum støtter prinsippet om fortetting, og verdiskapingen som følger denne strategien. Med en tettere by vil behovet for å transportere seg over lengre avstand bli mindre. Innen 2041 har fortettingen i den sørvestlige delen av Kvadraturen og Gravane manifestert seg, og man ser at tiltakene for et bilfritt sentrum tilrettelegger for ytterligere næringsutvikling. Derfor vil også den sørlige delen av Kvadraturen i 2041 være bilfri. Kun Posebyen og første del av Festningsgata er åpen for biltrafikk. Hit kommer nødvendig transport av syke og gangbesværede. Parkering/ avsetting med buss/ selvkjørende bil vil skje i utkanten av Kvadraturen eller ved Wergelandsparken, hvor det vil bli et knutepunkt for kollektivtrafikk, avsetting fra selvkjørende biler og mulighet for å fortsette på bysykkel eller som fotgjenger.

Veg- og parkeringsarealer brukes til andre formål som skaper en levende by. Ved å gå inn til sentrum,  vil folkehelsen forbedres. Et bilfritt sentrum støtter altså opp om aktiv transport.

«Bilfri light»
i bydelssentrene

Kart Trafikk_2017-02-13_RHFM6.jpg

Bydelsentrene Vågsbygd, Grim, Lund, UiA og Rona vil i 2041 ha en light utgave av bilfritt sentrum. De mest sentrale delene av disse byene vil være holdt fri for biltrafikk. Avsetting og parkering skjer i utkanten av bydelenes senterområder. Nåværende parkeringsarealer kan omdannes til møteplasser (innen- og utendørs), sykkelparkering og gatehandel samt fortetting med nye seniorboliger.

 

himmel_1

Veg- og parkeringsarealer
brukes i 2041 til

Å fortette arealene med mer boligbygg og UiA i Kvadraturen.
Mer plass til syklister og fotgjengere
Møteplasser innendørs og utendørs
Universell utforming
Lekeplasser og uteliv
Kultur og kaféliv
Gatehandel

garden-small

TILBAKE TIL FORSIDEN

cowi