Struktur for mobilitet og fortetting

KVADRATUREN edit.jpg

Transport og mobilitet i 2041 er langt mer individuell enn i dag. Behovet er mer individuelt og mulighetene til å tilpasse transport til den enkeltes behov økes deretter. Fremtidsforskerne spår at selskapsstrukturene vil endres: Deres hovedkontorer har ikke nødvendigvis en fysisk adresse, men kan være en felles nettside eller en kontorplass. Det fysiske møtet mellom kolleger og kunder er fortsatt viktig, men det skjer kanskje på en kafé eller i leide møtelokaler. Det arbeides i høyere grad underveis (f. eks i selvkjørende biler) og hjemmefra. Hjemmet vil være den viktigste basen (Kilde: Fremforsk).

SELF_DRIVING_CAR_v3.jpg

Kristiansand har en grunnleggende struktur for arealbruk hvor Kvadraturen er viktig. I 2041 vil Kvadraturen ha en enda mer sentral rolle i å knytte kultur, opplevelser og bosted sammen – særlig for unge. De fysiske bedriftene konsentreres i høyere grad omkring Gravane, sykehuset og UiA. Lund, Grim og området ved UiA pekes ut til nye bydelssentre.

Tettstedene utenfor Kristiansand sentrum vil fortsatt ivareta en stor del av bosettingen. Disse består av bydelssentre og områdesentre. Nybygging av boliger konsentreres i leilighetsbygg i sentrum av landsdelssenter og bydelssenter. Det skjer ikke nybygg av bolig eller næring utenfor landsdels- og bydelssentrene. Ved å sentrere lokalt blir byplanleggingen helsevennlig. Og en helsevennlig byplanlegging vil i 2041 bidra til mindre utgifter til sykehus og pleie.

Mobilitet
på tre nivåer

Innbyggerne i Kristiansand må bruke det transportmiddelet som er smartest. Det avhenger av tetthet, avstand og turens formål. Mange turer er korte, og grep for byplanlegging frem mot 2041 må støtte opp under ønsket om at flere går og sykler på disse korte turene. Her er tetthet og tiltak for sykler og fotgjengere avgjørende. Mobiliteten ses i hovedsak på tre nivåer.

Lokalt i tettsteder

Transport i hverdagen til skole, innkjøp, fritidsaktivitet og rekreasjon

 

Løsning

  • Sykkel og gange
Mellom tettsteder

Behov for transport mellom tettstedene og internt i regionen til jobb, kultur, besøk og handel (inkl. handelssenter)

Løsning

  • Superbuss mellom de største bysamfunn
  • Selvkjørende biler
Globalt og nasjonalt

Behov for transport ut av regionen og ut/ inn av landet er viktig for å skape gode betingelser for vekst.

Løsning

  • Fastholde ferge til kontinentet
  • God forbindelse til bl.a. Oslo med fly

Prinsipp for mobilitet i Kristiansand

v2-kart-cowi6

De sentrale byområdene er forbeholdt sykkel og gange. Utenfor sentrum og mellom byene vil de selvkjørende bilene og bussene ivareta transportbehovet. På de mest trafikkerte vegene mellom bydelssentrene vil bussene bli prioritert som illustrert på kartet.

Overordnet vegstruktur

De overordnede vegene i dagens vegstruktur fastholdes. For å støtte opp under ønsket om en høy kollektivtrafikkandel ønskes en egen bane for superbuss i rushtiden. Ved hjelp av teknologi kan en vegbane prioriteres til busser på deler av dagen og brukes av alle resten av dagen.

Det holdes fast i planene for en omkjøringsveg rundt Kristiansand med adkomst til Kjevik og fergen med mindre unødig virkning på sentrum av Kristiansand.

v2 kart cowi11.jpg

Det vil være viktig med en fortetting i Kristiansand for å øke byens konkurranseevne. All utvikling skal derfor prioriteres i kommunens landsdelssentre og bydelssentre. Det utpekes tre nye bydelssentre i Kristiansand hvor det bør fokuseres på fortetting: Grim, Lund og området ved UiA.

E39 og E18 er fremdeles sentrale vegnett. Planlagt ny forbindelse for E39 nord for Kristiansand sentrum beholdes for å trekke unødvendig trafikk tett på det sentrale Kristiansand. Ferje og fly ut av regionen skal prioriteres for å øke Kristiansands attraktivitet på det globale marked.

Struktur for gang- og sykkelveg

oppdatering-av-sykkelkart

I 2041 er det svært gode sykkelforbindelser inn til sentrum fra bydelssentrene. Det er også etablert en god kobling mellom sentrum, sykehuset og UiA. For å få til en slik løsning etableres det to nye broer over Otra, en ved Rådhusgata i sentrum og over til Lund, samt en via Arenfeldtsvei og over til sykehuset.  Dette minsker barriereeffekten mellom Universitetet på Gimle, Sykehuset og Kvadraturen. Det legges opp til en sammenhengende promenade langs vannet rundt Kvadraturen og Lund. Sammen med et sammenhengende grøntbelte langs sjøen vil dette skape flotte arealer for folk å ferdes.

Bilfritt sentrum 2022

v2 kart cowi3.jpgOmrådet rundt Markensgate tilrettelegges som bilfritt allerede i 2022. Parkering skjer kun i større anlegg knyttet til de mest trafikkerte vegene. Kollektiv- og biltrafikk vil være envegskjørt mot øst i Dronningens gate og mot vest i Tollbodgata.

Bilfritt sentrum 2041Bilfritt sentrum 2041.jpg

I 2041 er hele området sørvest for Dronningensgate bilfritt. Parkering skjer fortrinnsvis i anlegg utenfor sentrum. Det legges opp til avsettingsplasser (kiss and ride) ved bussterminalen, ved Wergelandsparken og ved Slottet shoppingsenter. Eldre og bevegelseshemmede vil være unntatt. Varetransport koordineres i logistikksenter utenfor sentrum. Levering vil skje i mindre elektriske kjøretøy.

Episenter for fortetting

kart-trafikk_2017-02-13

Området ved Gravane, UiA og sykehuset vil være episenter for fortettingen av næring i Kristiansand. Her gis samarbeid mellom næringsliv og universitet de beste betingelsene, samtidig som studentene blir en sentral del av byen. Denne satsingen vil spre seg til resten av byen og skape den nødvendige veksten som byen skal leve av i 2041.

Fremtidens bokollektiv

eldrekollektiv-og-unge-crop

Det tilrettelegges for eldrekollektiv og bofellesskap for eldre og studenter ulike steder i Kvadraturen. Slike kollektiv kan også tilrettelegges i bydelssentrene.

Grønne arealer i sentrumkart-trafikk_2017-02-13_rhfm4

Kristiansand har en nærhet til havet som bør forsterkes. Dette gjøres ved å tilrettelegge for en sammenhengende grønnstruktur langs havet. Dette vil skape gode områder for folk å ferdes enten de er studerende ved Gravane start up village, turister, arbeidende som tar lunsj i parken, mosjonister eller eldre.

TILBAKE TIL FORSIDEN

cowi